MANNAZ (แมน)

ความหมายถึงความเป็นมนุษย์ ความเฉลียวฉลาด การมีความคิดสร้างสรรค์
การมีไหวพริบ มีการวางแผน การได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใกล้ชิด