rune10.gif (9673 bytes)
ALGIZ  (อีโอลห์)

Rune ตัวนี้หมายถึงความแข็งแกร่ง ป้องกันอันตรายจากสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ
และผู้ที่คิดปองร้าย การคุ้มครอง และสถานที่พักพิง รวมไปถึงการสามารถ
 การมีจิตนาการในการงาน มีความบากบั่นจนกระทั่งประสบกับความสำเร็จ