JERA (เกอร์)

หมายถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต   และยังเกี่ยวข้องกับฤดูทุก ๆ ฤดูและยังหมายถึงการเคลื่อนไหว
ไปตามหนทางของธรรมชาติ ส่วนมากจะให้คำตอบออกมาดี
และยังหมายถึงเหตุผลที่สืบเนื่องมาจากอดีตที่เกี่ยวเนื่องมาจากหนทางที่
ทำเอาไว้ว่าเป็นผลดีหรือไม่ดี ซึ่งขึ้นอยู่กับผลบุญหรือกรรมที่ท่านทำเอาไว้