KANO (เคน)

หมายความถึง การส่องแสงสว่างให้กับหนทาง ปัดเป่าความมืด
ปัดเป่าเงามืดหรือความไม่มีไหวพริบให้เกิดความกระจ่างขึ้นในความหมายของพวกสก๊อตหมาย
ความถึงการหยั่งรู้เห็นการณ์ไกลและความเข้าใจ การเห็นและเข้าใจเกิดจากการกระทำบางอย่างที่ได้รับความสว่าง
โดยการได้มีสมาธิที่สามารถจะหยั่งรู้ถึงเหตุการณ์ และมีความคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้น นอกจากนี้แล้ว
  ยังหมายถึงธรรมชาติที่ให้ความอบอุ่นและการเป็นมิตร และยังหมายถึงการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง