EHWAZ  (เอวาซ)

หมายถึงความเร็ว พลังความเปลี่ยนแปลง
 ที่อยู่ภายใต้การบังคับการไปมา การขนส่ง การท่องเที่ยวไป  
 และนอกจากนี้ยังหมายถึงตัวแทน ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ
เช่นพี่มีให้กับน้อง เปรียบเสมือนพี่น้องกัน และความเชื่อถือไว้วางใจกัน