HAGALAZ (ฮากอลล์)

หมายถึงการที่มีสิ่งบอกเหตุถึงอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตของท่าน
 เมื่อจับได้ Rune อันนี้ขึ้นมาได้ยังหมายถึงหนทางที่ตีกรอบมีอุปสรรค
 ถูกขัดขวาง ปิดกั้น การกดขี่ แรงบังคับ และยังหมายถึงความล่าช้า
ความจำกัด และเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนหนทางชีวิตใหม่  
  ยังหมายถึงความยุ่งยาก ลำบาก ความเจ็บป่วย การสูญเสีย และอุบัติเหตุ