rune2.gif (10359 bytes)
Gebo (ไกฟู )

หมายถึงของขวัญ   ผู้ที่ได้รับของขวัญ หรือรางวัลนี้แสดงถึงจะต้องมีพันธะ
หรือการผูกมัดเกี่ยวพันบางอย่างกับผู้ให้ ยังหมายถึงหุ้นส่วนหรือความสัมพันธ์กันในด้านความรัก
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หรือด้านธุรกิจ   และยังใช้แทนเครื่องหมายของการจูบ
ความหมายของความผูกพันกัน และการมีความสัมพันธ์กันในด้านความรัก