ISA (อิส)

หมายถึงน้ำแข็ง น้ำแข็งอาจหมายถึงความสวยงาม
 หรือหมายถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพราะความลื่น เพราะฉะนั้นจึงไว้ใจยังไม่ได้
มันอาจหมายถึงอุปสรรคขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในชิวิต
จนกระทั่งเหตุการณ์อื่นจะนำมาอำนวยให้มีการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
หรือเป็นช่วงเวลาของความสงบนิ่ง ความแตกร้าว ความขุ่นเคือง