rune3.gif (8010 bytes)
ANSUZ (อันเซอร)

การมีความคิดที่สร้างสรรค์ และมีพลังที่จะทำนายทายทัก
เปรียบเสมือนผู้มีปัญญา มีญาณดั่งผู้วิเศษรู้เหตุการณ์ในภายหน้า
มีเหตุผลมีความสามารถที่จะหยั่งรู้เรื่องราวและชี้แนะให้กับผู้อื่นได้ดี
 นอกจากนี้ยังหมายความถึงการทดสอบการสอบสัมภาษณ์