rune4.gif (7030 bytes)
OTHILA (โอเดล)


หมายถึง มรดกตกทอด, บรรพบุรุษ ทรัพย์สินและความมั่นคง
 ที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษและสืบทอดต่อไปถึงลูกหลาน
 และยังหมายถึงความมั่นคงของครอบครัวและยังหมายถึงสิ่งที่ท่านสะสมเอาไว้ในชีวิตนี้
และยังมีความหมายถึงบ้านของท่านลักษณะของสถานที่ทิศทางที่ท่านอยู่