rune8.gif (8867 bytes)
INGUZ (อิง)

หมายความถึงความสำเร็จ ความสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง การยุติอย่างแน่นอน
  การบรรลุความสุขในขั้นสูงสุดเพศหญิงหมายถึง การนำไปสู่การมีครรภ์
หมายถึงความอุดมสมบูรณ์และเกี่ยวข้องกับความรักที่มีให้กับครอบครัวอย่างสมบูรณ์
ให้ความรักความอบอุ่นกับครอบครัว และยังหมายถึง
ความหมายที่ให้ความปกป้องคุ้มครองและมีแสงสว่างในที่มืด
 รวมไปถึงการมีความใฝ่สูงทะเยอทะยาน