ธรรมสวัสดี
เราต้องขอขอบคุณเสียงทุกเสียงในโลกนี้
ไม่ว่าจะเป็นเสียงสรรเสริญหรือนินทา
หากเรามีปัญญา  ที่จะใช้เสียงนั้น
เป็นเสียงเรียกจากธรรมชาติ
ที่จะเตือนให้เรากลับมา
รู้ตื่นและเบิกบาน

แม่ชีศันสนี์  เสถีรสุต


สาวิกาสิกขาลัย
ให้โลกนี้มีธรรมเป็นมารดา


ปฏิทินข่าวประจำปี 2543
ปฏิทาวประจำปี 25